Regulamin

1.) Administratorem danych osobowych Klienta przekazanych przy wysłaniu wiadomości (w tym: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy) jest Liberty Finance Michał Bobek z siedzibą w Gdyni przy ulicy Legionów 115c lok. 8, NIP: 6040032156, Regon: 221822290:

 1. Dane osobowe podane przy składaniu zamówienia przetwarzane będą w celach:
 • realizacji i obsługi zamówień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który wskazuje, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient, którego dane dotyczą,
 • podjęcia działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 • statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
  1. W przypadku wyrażenia zgód na marketing dane są przetwarzane również w celach marketingowych (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli zgoda Klienta).
  2. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem, które wspierają go w codziennej działalności świadcząc usługi administracyjne, marketingowe, informatyczne oraz agenci wykonujący czynności bankowe.
  3. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
  4. Dane osobowe podane w celu realizacji i obsługi zamówienia będą przechowywane przez okres w przypadku złożonego zamówienia – w systemie informatycznym obsługującym sklep przez 10 lata od daty ostatniej aktywności oraz upływu okresów przedawnień roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień, a dane przetwarzane w celach marketingowych – do czasu wycofania zgód lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich wykorzystywania.
  5. Klientowi przysługuje prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ulicy Stawki 2.
  1. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.
  2. Podanie danych jest dobrowolne i jednocześnie jest warunkiem zawarcia umowy niezbędnym do jej realizacji. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą dalej przetwarzane.
  3. Wszelkie prośby i żądania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@libertyfinance.pl
  4. Szczegóły przetwarzania danych znajdują się w klauzuli informacyjnej

2.) Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. Nr 50, poz. 424 z późn. zm.) Zamawiający upoważnia Liberty Finance oraz Instytucje z nim współpracujące do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. w Warszawie oraz biur informacji gospodarczej o udostępnianie informacji, dotyczących jego zobowiązań.

3.) Zamawiający przyjmuje do wiadomości iż w przypadku przedłożenia fałszywych dokumentów lub złożenia nieprawdziwych oświadczeń w celu uzyskania finansowania, informacje te będą przekazane do właściwych organów ścigania oraz Systemu Bankowy Rejestr, prowadzonego przez Związek Banków Polskich.

4.) Zamawiający wyraża zgodę na podstawie art.105a ust. 2 Prawa bankowego na przetwarzanie przez Liberty Finance, współpracujące z nim instytucje finansowe oraz Biuro Informacji Kredytowej SA, informacji stanowiących tajemnicę bankową w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy będącej przedmiotem niniejszej umowy.